رله ON,OFF,رله 2 سنبات,Sonbat

52
SONBAT
سنبات
رله آن و آف
2 رله
کد فیکس PT 2262
تحریک آژیر
کیت و ریموت 3 رله سنبات

مدل قدیمی - از رده خارج شده

Add to wishlist

سمبات,دزدگیر سمبات,رله,کیت و ریموت,سمبات,شرکت سازه های امن,آدرس,محصولات,گارانتی,سیلاک,سمبات,شرکت سمبات,آSONBAT

محتویات بسته شامل:

کیت و ریوت 2 رله کنترل + یک رله آژیر

2 عدد ریموت کنترل

سیمکشی کامل

Questions & Answers :