By buying this product you can collect up to 13,000 ریال loyalty pointss

دزدگیر خودرو مزدا

( موجود نیست )

مجهز به HOME SWICH 

1- مسلح كردن /غير فعال كردن

2- مسلح كردن بيصدا

3- تحريك دربها (تحريك مثبت و منفي)

4- مسلح شدن خودكار

5- 3 ریموت کنترل

6- HOME SWICH

8- غير فعال نمودن استارتر

11- باز نمودن درب صندوق (رله داخل برد اصلي)

12- قفل نمودن خودكار در زمان اولين ترمز (قابل برنامه ريزي)

Add to wishlist

پرداخت
پرداخت

ويژگيها

1- مسلح كردن /غير فعال كردن

2- مسلح كردن بيصدا

3- تحريك دربها (تحريك مثبت و منفي)

4- مسلح شدن خودكار

7- بازكردن خودكار قفل دربها در زمان بستن سوئيچ

8- غير فعال نمودن استارتر

9- ديود نوراني نمايشگر وضعيت

10- لغواضطراري

11- باز نمودن درب صندوق (رله داخل برد اصلي)

12- قفل نمودن خودكار در زمان اولين ترمز (قابل برنامه ريزي)

13- اخطار باز بودن دربها (قابل برنامه ريزي)

14- عملكرد ضد سرقت از راه دور

15- حسگر اولتراسونيك (اختياري)

 

2- مسلح كردن /قفل كردن :

وقتي دگمه     روي كنترل را فشار مي دهيد ،سيستم پاسخهاي زير را نشان مي دهد:

* سيرن يكبار چريپ مي كند.(در حالت بيصدا ، صدايي شنيده نمي شود.)

* چراغهاي خطر يكبار فلاش مي زنند.

* دربها قفل مي شوند.

* قطع كننده استارت فعال مي شود.

* سيستم مسلح مي شود.

* اگر يكي از دربها خوب بسته نشده باشد (گاهي اوقات بعلت روشن ماندن چراغ اتاق ، لطفا نكته شماره 19 را ملاحظه نماييد)،چراغها 4 مرتبه فلاش مي زنند.

 

3- غير فعال كردن / بازنمودن قفل دربها:

در زمان مسلح بودن سيستم در صورت فشردن دگمه       روي ريموت دستگاه ، سيستم عكس العملهاي زير را نشان مي دهد:

* سيرن دوبار چريپ مي نمايد.( در حالت بيصدا ، صدايي شنيده نمي شود.)

* چراغهاي خطر دوبار فلاش مي زنند.

* قفل دربها باز مي شود.

* سيستم غير فعال مي شود.

* قطع كننده استارت غير فعال مي شود.

* چنانچه در حين زمان مسلح بودن قبلي به دستگاه از طرق شوك سنسور تحريكي اعمال شده باشددستگاه يكبار چريپ مي نمايد.در صورتيكه در زمان تحريك قبلي به دستگاه از طريق با شدن دربها تحريك اعمال شده باشد ، دستگاه دوبار چريپ مي‌كند، سه بار چريپ نيز درحالتي اتفاق مي افتد كه تحريك از طريق باز شدن سوئيچ اعمال شده باشد.

4- يابنده اتوموبيل :

زمانيكه دگمه      ( يا        و        را روي ريموتهاي سه كليدي) روي ريموت كنترل در زمانيكه سيستم مسلح است ، فشار مي دهيد.سيرن 6 بار چريپ مي كند.( در حالت بيصدا ، صدايي شنيده نمي شود.) چراغهاي خطر 6 بار فلاش مي زنند تا اتوموبيل خود را پيدا كنيد.جهت خارج شدن از اين وضعيت مي توانيد هر كليدي روي ريموت را فشار دهيد.

5- سوئيچ كردن بين حالات بيصدا و باصدا

با فشردن دگمه        روي كنترل در وضعيت فعال بودن سيستم ، چنانچه سيرن سه مرتبه صدا كرد ، سيستم به حالت صدا دار وارد شده است، يا اگر چراغهاي خطر سه مرتبه فلاش بزنند ، سيستم به حالت بيصدا وارد شده است.

6- تحريك سيستم مسلح :در زمانيكه سيستم مسلح است ، موارد زير سيستم را تحريك مي نمايد:

* بازنمودن يكي از دربها.

 * رديابي اغتشاشي توسط شوك سنسور(پس از 6 ثانيه كه از زمان مسلح شدن سيستم بگذرد.)

* رديابي اغتشاشي توسط سنسور اولتراسونيك (پس از 6 ثانيه كه از زمان مسلح شدن سيستم بگذرد.)

* بازنمودن سوئيچ

کلمات کلیدی:

دزدگیر ارزان قیمت,دزدگیر ماشین,فروشگاه دزدگیر,قیمت همکار,دزدگیر ساده,دزدگیر با ریموت ساده,دزدگیر خارجی,دزدگیر مزدا

Questions & Answers :