namad

هشدار دنده عقب بوق + چراغ

بوق دنده عقب + چراغ
این لامپ 12 ولتی به جای لامپ چراغ عقی خودرو جایگزین می شود
 و با روشن شدن چراغ دنده عقب بوق منقطع شنیده می شود

950,000 ریال

Add to wishlist

Questions & Answers :