همکاران شما در نگهبان سیستم

حاج یحیی گل بابایی مالک و بنیان گذار نگهبان سیستم

مهندس مهدی گل بابایی مدیر عامل

آقای محمد اتحادی فتیده مدیر فروش

مهندس سید علی دهملایی مسئول مراودات خارجی

خانم مهندس مریم بهشتی مسئول خدمات پس از فروش

سرکار خانم سارا سادات سیدی محمدی رئیس دفتر

 

سرکار خانم میترا محمدی دوگاهه مسئول حسابداری

آقای میثم عابدینی سانیجی مدیر فروش و نصب و قطعات الکترونیک و ارسال کالا

 

آقای سید افشین قاضی میرسعید مسئول انبار

آقای علیرضا سعیدی زاده متولی مسئول فروش و ارسال کالا

مهندس مجید گل بابایی رئیس هیئت مدیره نگهبان سیستم