نحوه راه اندازي سيستم تلفن كننده كلاسيك

 

 ترمينالهاي موجود بر روي دستگاه تلفن كننده:

 

ترمينال ورودي TEL:

 اين ترمينال جهت اتصال خط تلفن شهري به دستگاه تلفن كننده پيش بيني شده است.

 

ترمينال ورودي تحريك SIN:

 اين ترمينال كه داراي دو ورودي +و- ميباشد جهت تحريك دستگاه به كار مي رود كه بايد ترمينال + را به ترمينال مثبت قسمت SIR  دستگاه دزگير وصل و ترمينال– را به ترمينال منفي قسمت SIR دستگاه دزگير وصل كنيد.

 

ترمينال تغذيه 12 ولت (+ و – )

ورودي + اين ترمينال را به خروجي مثبت ترمينال باطري دزگير وصل و نيز ورودي – را به خروجي ترمينال منفي باتري دستگاه دزگير وصل مي كنيد.

 

نحوه برنامه ريزي دستگاه تلفن كننده :

 

وارد نمودن شماره تلفن به حافظه دستگاه :

ابتدا دكمه MIM  را وارد كنيد سپس شماره حافظه مورد نظر خود را (از بين عدد 1 تا 12 ) وارد كرده ، دكمه ENTER را بزنيد سپس شماره مورد نظر خود را تا سقف 11 رقم وارد كنيد و در انتها دكمه ENTERR را فشار دهيد.

MIM)   + شماره حافظه (عدد 1 تا 12 ) +ENTER  + شماره تلفن ( تا 11 رقم ) + (ENTER

 

مشاهده شماره تلفن در دستگاه :

ابتدا دكمه MIM  را وارد كنيد سپس دكمه CHECK  را بزنيد، با فشار مجدد دگمه CHECK  حافظه بعدي ديده ميشو د.

  (MIM  + ‍CHECK )

 

تست شماره گيري :

ابتدا دكمه MIM را وارد كنيد سپس شماره حافظه مورد نظر خود را وارد كنيد ،در انتها دكمه MESSAGE را وارد كنيد كه در نتيجه  دستگاه اقدام به شماره گيري و پخش پيام مي كند .

  ( MIM + شماره حافظه مورد نظر + MESSAGE )

 

پاك كردن حافظه :

ابتدا دكمه MIM  وارد كرده سپس شماره حافظه مورد نظر را وارد مي كنيد ودر انتها 2 بار دكمه اينتر را وارد مي كنيد.

( MIM  + شماره حافظه + ENTER +  ENTER)

 

.جهت ضبط پيام :

ابتدا دكمه MESSAGE را وارد ، سپس دكمه ENTER  را وارد مي كنيد، در اين لحظه شما 20 ثانيه فرصت داريد تا پيام خود را ضبط كنيد و در آخر پيام دكمه ENTER را وارد كنيد تا پيام شما در حافظه دستگاه ثبت شود.

( MESSAGE  + ENTER + ضبط پيام تا 20 ثانيه + ENTER)

 

.جهت پخش پيام :

 ابتدا دكمه MESSAGE  را وارد كرده سپس دكمه CHECK را وارد كنيد، در اين لحظه پخش پيام آغاز مي شود.

(MESSAGE  + CHECK )