دستورالعمل سریع کاربری دستگاه ردیاب خودرو مدل چیرکار GPS

*سیم کارت مورد استفاده درصورت اعتباری بودن، بایستی دارای اعتبار کافی بوده و کلیه پیامکهای موجود در سیم کارت پاک شوند. همچنین در صورت استفاده از GPRS و جهت بهره برداری از سیستم ناوبری بایستی اینترنت سیم کارت فعال شده باشد.

*نکته: دستورات را بایستی از طریق SMS و با موبایلی که به دستگاه معرفی شده است ارسال نمایید.

* نکته: دستورات را عینا، بدون فاصله و با حروف بزرگ واردنمایید.

*رمز عبور بصورت پیش فرض 123456 در نظر گرفته شده است.

*در صورت استفاده از نرم افزار تلفن همراه چیرکار، پیامکها خودکار به دستگاه ارسال می گردد.

* اولین پیامکی که به دستگاه ارسال می گردد بایستی دستور شماره 1 باشد.

*جهت آشنایی با عملکرد دستگاه، توصیه می گردد ابتدا مطابق دستورات زیر، سیستم را راه اندازی نموده و برای مصارف آتی از نرم افزارهمراه استفاده کنید.

1- شناساندن شماره های مجاز به دستگاه: شماره تلفن شماره 1 جهت ارسال دستورات و دریافت موقعیت و وضعیت خودرو و شماره تلفن شماره 2 ، جهت برقراری تماس در مواقع اضطراری در زمان فشردن شاسی کمک اضطراری توسط راننده می باشد.

CEN123456*10"number 1"*20"number 2"*

مثال: شماره تلفن اول  09127486561و شماره تلفن دوم 09193489210

CEN123456*1009127486561*2009193489210*

در صورت ارسال موفق ، SMSبه موبایل شماره 1 ، عینا SMS فوق برگشت داده می شود.

2-تغییر رمز عبور:

رمز عبور پیش فرض 123456می باشد ، به شما توصیه می کنیم در اسرع وقت آن را تغییر دهید. رمز انتخابی بایستی عددی 2 الی 6 رقمی باشد.

123456PSWnnnnnn

مثال: می خواهیم عدد 6985 را بعنوان رمز انتخاب کنیم. SMS زیر را ارسال می کنیم:

123456PSW6985

در صورت ارسال موفق SMSمشابه فوق ظرف مدت 10 ثانیه دریافت می شود.

3- مسلح نمودن:

123456ARM

در صورت ارسال موفق SMS، ظرف مدت 10 ثانیه یک SMSکه موقعیت خورو را نیز نمایش می دهد دریافت می شود.

4-غیر مسلح نمودن:

123456DSM

در صورت ارسال موفق SMS، ظرف مدت 10 ثانیه یک SMSکه موقعیت خورو را نیز نمایش می دهد دریافت می شود.

5- متوقف نمودن خودرو:

123456STP

6-بازگشت خودرو به حالت عادی پس از توقف:

123456RES

7-گوش دادن به صدای کابین(ارتباط یکطرفه):

123456MON"number 1"

با ارسال این SMS، سیستم با گوشی شما تماس گرفته و شما می توانید صدا محیط را گوش کنید. number1همان شماره تلفن اول می باشد.مثال:

123456MON09127486561

8-صحبت کردن با کابین:

123456SPK"number 1"

با ارسال این SMS، سیستم با گوشی شما تماس گرفته و می توانید با کابین صحبت کنید.

number1همان شماره تلفن اول می باشد.مثال:

123456SPK09127486561

نکته 1: در صورت برنداشتن گوشی بعد از ارسال 2پیامک فوق و رد تماس ، و ارسال مجدد این پیامها عملکردهای فوق متوقف می شود و با یستی دستگاه را Reset نمود.

نکته 2: بین هر دور ارسال مجدد دو پیامک فوق بایستی 10 دقیقه فاصله باشد.

9-تعیین محدوده مجاز جغرافیایی:

غیرفعال سازی دستور:

123456FEN0

فعال سازی دستور:

123456FEN1

تعیین محدوده جغرافیایی:

123456FEN1(YL:XX,XL:XX,DL:XX)

که در آن:

YL:XX

XXهمان عرض جفرافیایی برحسب درجه می باشد.

XL:XX

XXهمان طول جفرافیایی برحسب درجه می باشد.

مثال: می خواهیم یک محدوده جغرافیایی از نقطه ای به مختصات طول:4500/113و عرض 1400/23 و شعاع 100 متر برای اتومبیل خود ایجاد نماییم، دستور بصورت زیر ارسال می شود:

123456FEN1(YL:23.1400,XL:113.4500,DL:001)

نکته: شعاع محدوده عددی بین 100 تا 99000متر می باشد.

10-هشدار سرعت بالا:

اعمال محدودیت سرعت123456SPD:X

لغو محدودیت سرعت123456SPD:0

X برحسب کیلومتر بر ساعت

مثال: برای اعمال محدودیت 120کیلومتر بر ساعت دستور مقابل را ارسال کنید:

123456SPD:120

11- هشدار جابجایی:

123456MOVX

X=0لغو هشدار            X=1فعال نمودن هشدار

پس از غیر مسلح کردن دستگاه دستور لغو می گردد.

12-هشدار اتمام زمان پارکینگ:

Xزمان اتمام پارکینگ بر حسب دقیقه  123456PARK:X

     لغو دستور   123456PARK:0

13-ردیابی خودرو از طریق ارسال لینک گوگل:

123456FIND

14-ردیابی خودرو از طریق ارسال طول و عرض جغرافیایی

123456CHK

15-ریست نمودن دستگاه:

چنانچه دستگاه به فرامین جواب نداده و یا بر اثر خارج از محدوده سرویس بودن سیم کارت خاموش شده باشد، از این دستور استفاده کنید:

RESET:123456

GPRS

15-جهت فعال نمودن 2پیام زیر را ارسال نمایید.پیامک شماره 1:

123456WWW:IDN:str;IPN:str;COM:x;

که در آن:

IDN:str;  که در آن str  11رقم آخر عدد 14 رقمی چاپ شده روی بدنه دستگاه می باشد. در انتهای رقم عدد 111را اضافه نمایید. در پایان از ; استفاده نمایید.

IPN:str;که در آن str  آی پی سرور می باشد در پایان از ; استفاده نمایید.

IPN:121.37.60.38 می باشد.

GPRS: x; که در آن x=0 به معنی لغو gprs و x=1 به معنای فعال بودن gprs می باشد. در پایان از ; استفاده نمایید.

APN:str; که مربوط به تنظیمات APN شرکت خدمات دهنده موبایل می باشد. در پایان از ; استفاده نمایید. که در مورد ایرانسل APN:mtmirancellو در مورد همراه اولAPN:mcinetاست.

COM:str; که str پورت سرور رائه دهنده سرویس می باشد. در پایان از ; استفاده نمایید. در مورد این دستگاه COM:888است.

16- پیامک شماره 2:جهت گزارش گیری در فواصل زمانی دلخواه عبارت زیر را ارسال نمایید.

123456WWW:APN:str;GPRS:x;RPT:x;

RPT:x;  که در آن X زمان گزارش دهی می باشد. در صورت تخصیص 0 بطور پیش فرض در هر 3 دقیقه گزارش موقعیت ارسال می گردد. در غیراینصورت عددی بین 10تا 999 ثانیه را انتخاب نمایید.

مثال:

از سیم کارت ایرانسل (که سرویس GPRS آن فعال شده است)  می خواهیم استفاده کنیم شماره روی دستگاه  ID:26016100101654می باشد . با ارسال دستور زیر  GPRSدستگاه فعال شده ، هر 15 دقیقه یکبار ارسال موقعیت می نماید.

دستور شماره 1:

123456WWW: APN: mtnirancell ; GPRS:1;RPT:15;

دستور شماره2:

123456WWW: IDN:16100101654111 ; 121.37.60.38;COM:888 ;

 

17- شناساندن رله قطع برق جدید به دستگاه:

رله بیسیمی که به همراه بسته بندی دستگاه ارائه شده است ، در کارخانه شناسانده شده است، این دستور برای رله جدید می باشد.

123456RELAY

پس از ارسال دستور حدود 8 مرتبه رله را قطع و وصل نمایید. رله صدای دی-دا می دهد. قبل از کد دهی رله ،بایستی سوکت سنسور متصل باشد، دستگاه از سیمهای آن به عنوان آنتن استفاده می کند.

راهنمای نصب:

  • آنتن GSM بایستی دور از سیستم صوتی اتومبیل نصب گرددو و آنتن GPSرو به آسمان نصب شود.
  • دقت کنید سوکت gpsوgsm اشتباه نصب نگردد ، که این عمل موجب از بین رفتن آنتن ها و دستگاه مرکزی شده، و شامل گارانتی نمی گردد، لذا هنگام نصب سر سیمها را علامتگذاری کنید.
  • قسمتهای مختلف دستگاه و نقشه سیم کشی بشرح زیر می باشد:
  •  

 راهنمای GPS نقشهراهنمای نصب ترکر اتومبیل چیرکار

  

  • دوسیم آبی موجود در سوکت برق دستگاه مرکزی مربوط به رله قطع برق سیمی بوده و بدلیل موجود بودن رله بیسیم، فاقد کاربرد می باشد.
  • سیم های اتصال به تحریک قفل مرکزی در سوکت شوک سنسور، (سیمهای مشکی و قرمز)، جهت فعال و غیر فعال شدن دستگاه از طریف دزدگیر نصب شده روی خودرو می باشد.

 نقشه طریقه نصب رله قطع برق بی سیم دزدگیر اتومبیل

 

دانلود رایگان کاتالوگ فارسی ردیاب،جی پی اس،چیرکار،ترکر

www.chaircar.ir