اغلبِ ما واژه IP66 را بر روي دستگاه هاي مختلف مشاهده کرده ايم . اگر به مشخصات محصولات الکترونيک، خصوصا دستگاه هايي که در فضاي باز نصب مي شوند (مثل دوربين هاي مداربسته) توجه کنيد، درجه حفاظتي يا IP آن را خواهيد ديد.

IP  يا  International Protection، يک نشان و استاندارد حفاظت بين المللي است که در اين مقاله به توضيح آن مي پردازيم.

عددي که در کنار IP قرار مي گيرد ميزان حفاظت دستگاه را در مقابل اجسام خارجي نشان مي دهد (عدد سمت چپ: جامدات مانند گرد و غبار ، عدد سمت راست: مايعات مانند آب)

براي سهولت کار، عدد سمت چپ را X و عدد سمت راست را Y نامگذاري مي کنيم.

معني رقم اول  بعد از IP

 ” X “

 معني

0

 غير محافظت شده

1

 حفاظت در برابر تماس تصادفي دست

 2

 حفاظت در برابر اشياء مانند انگشتان و ناخن

3

 حفاظت در برابر ابزار با قطر بيش از ??? ميليمتر

4

 حفاظت در برابر ابزار و سيم با قطز کمتر از ??? ميليمتر

 5

 حفاظت در مقابل گرد و غبار

6

 غير قابل نفوذ در مقابل گرد و غبار

معني رقم دوم بعد IP

” Y “

معني

0

غير محافظت شده

1

حفاظت در برابر چکيدن عمودي آب

2

حفاظت در برابر چکيدن آب زماني که دستگاه نسبت به افق ?? درجه زاويه بگيرد.

3

حفاظت در برابر پاشش از جهات مختلف

4

حفاظت در برابر پاشيدن آب بيشتر از باران

5

حفاظت در مقابل جت واش

6

حفاظت در مقابل فشار آب شديد

7

حفاظت در مقابل اثرات غوطه وري تا عمق يک متر و تا ?? دقيقه زير آب

8

حفاظت در مقابل غوطه وري بيش از يک متر

حال با دانستن معني اعداد بالا، مي توانيد براساس محل نصب سيستم خود محصولي مناسب را انتخاب کنيد.