دسته سیم رکاب راننده

راهنماها : سیم زرد خط قرمز، سیم آبی

لادری 4درب : سیم طوسی خط قرمز با تحریک(-)

لادری درب صندوق : سیم سبز

صندوق پران : سیم نارنجی(+)

پدال ترمز : سیم سفید

دسته سیم وارد شده از درب راننده

Lock : سیم سبز با تحریک(-)

Unlock : سیم زرد با تحریک(-)

سوکت سه خانه کامپیوتر(اولی سمت چپ)

سیم سفید : 12+

سیم قرمز(کانکتور اول) : سیم پله دوم سوییچ(IGN)