کیت دزدگیر فابریک ماکسیما، کیت کرم رنگ سمت راست قاب فرمان

سوکت مشکی:

لادری 4درب، سیم قرمز خط سفید با تحریک(-)

لادری درب موتور : سیم زرد خط مشکی با تحریک(-)

لادری درب صندوق : سیم بنفش خط زرد با تحریک(-)

دسته سیم اصلی پشت سوییچ:

12+ : سیم قرمز

پله دوم(IGN) : سیم مشکی خط قرمز

راهنماها : سیم سبز خط مشکی، سیم سبز خط زرد

نکته1: قفل مرکزی را باید از داخل برد دزدگیر فابریک، از پایه های بویین رله های روی برد گرفت. برای تست به پایه های فوق با تستر تحریک منفی داده شود درب ها قفل و باز می شوند.

نکته2: سیم صندوق پران هم داخل کیت دزدگیرفابریک با تحریک منفی، بین دو سوکت سفید و مشکی می باشد.

نکته3: سیم حسگر روغن پشت کیلومتر اولین سوکت سمت راست، کانکتور اولی سیم قهوه ای می باشد.