1- سیم سفید خط مشکی به سمت درب

2- سفید و نارنجی خط مشکی به سمت کامپیوتر

3- سیم زد به منفی دائم

* سیم زرد خط مشکی و نارنجی وصل نمی شود.