قفل مرکزی

دسته سیم در راننده سیم زرد با تحریک منفی دربها Unlock و زمانی که سیم چیده شود درب ها Lock می شود.

دسته سیم رکاب راننده

راهنماها : سیم نارنجی، سیم قرمز خط نارنجی

لادری درب صندوق : سیم سبز خط مشکی

لادری درب راننده : سیم طوسی خط مشکی

صندوق پران : سیم آبی(+)

دسته سیم رکاب شاگرد

لادری درب شاگرد: سیم خاکستری

* سیم های لادری با 2 عدد دیود 4007 نصب شود.