دسته سیم رکاب راننده

راهنماها : سیم صورتی خط مشکی، سیم سبز خط آبی

Lock : سیم طوسی با تحریک(-)

Unlock : سیم مشکی خط قرمز با تحریک(-)

سوکت سفید پشت کیلومتر

لادری درب صندوق : سیم نارنجی

لادری 4درب : سیم قرمز با تحریک(-)

* برای تست سیم های خودرو حتما از اهمتر استفاده شود.