سوکت سفید وسط کامپیوتر

سیم قهوه ای با خط سفید، سیم فلاشر با تحریک منفی

دسته سیم رکاب راننده

لادری صندوق : سیم سفید

لادری درب راننده : سیم سفید

لادری درب عقب سمت چپ : سیم آبی

سوکت سفید دومی وارد شده از درب راننده

Lock : سیم سبز با تحریک(-)

Unlock : سیم زرد با تحریک(-)

دسته سیم رکاب شاگرد

لادری درب شاگرد : سیم زرد با تحریک(-)

لادری درب عقب سمت راست : سیم سبز با تحریک(-)