دزدگیر استیل میت تصویری

دزدگیر تصویری استیل میت STEEL MATE

ریموت تصویری
وضعیت تعمیرگاه
اخطار باز بودن دربها
خروجی باز کننده صندوق عقب
بیصدا / باصدا
تایمر - ساعت
آنتن جداگانه برای افزایش برد ریموت
خاموش نمودن اتومبیل هنگام سرقت
ماشین یابی در پارکینگ و مکانهای شلوغ
فعال و قفل شدن دربها به صورت اتوماتیک
فرمان قفل شدن دربها بعد از روشن شدن خودرو جهت ایمنی کودکان

استیل میت ، تصویری ، استیل میت تصویری ،دزدگیر استیل میت، ردبت،استیل 1000،استیلمیت بردبالا،استیل میت،استیلمیت شارژی،ردبت،STEEL MATE,RED BAT,استیل میت،استیل،نمایندگی،سایترسمی،قیمت،

MATE,RED BAT,استیل میت،استیل،نمایندگی،سایترسمی،قیمت،بردبالا

Questions & Answers :