راهنمای دزدگیر تنون (TENON) معمولی

مسلح کردن با صدا

با فشار دادن دکمه  درب ها بسته و سیستم با صدای آژیر و چشمک چراغ راهنما مسلح می شود.

 

مسلح کردن بی صدا

با فشردن دکمه درب های اتومبیل قفل و سیستم با چشمک چراغ های راهنما مسلح می شود.

 

غیرمسلح کردن

با فشار دادن  درب ها باز و سیستم از حالت مسلح خارج می شود

 

جستجوی اتومبیل یا اعلام هشدار

با فشردن دکمه  یا  به مدت 2 ثانیه آژیر به صدا درآمده و چراغ های راهنما چشمک می زنند (10 تا 30 ثانیه) در حالت بی صدا، فقط چراغ های راهنما چشمک می زنند.

 

صندوق پران

با فشردن دکمه  به مدت 3 ثانیه درب صندوق عقب اتومبیل باز می شود.

 

ضدسرقت (خاموش کن)

برای خاموش کردن اتومبیل به هنگام سرقت دکمه  را به مدت 2 ثانیه فشار دهید چراغ های راهنما چشمک زده و آژیر به صدا درمی آید و پس از 15 ثانیه اتومبیل خاموش می شود..

 

قفل کودک (قفل شدن اتوماتیک درب ها موقع رانندگی)

پس از روشن شدن اتومبیل اولین باری که پدال ترمز فشرده می شود درب های اتومبیل قفل و با خاموش شدن قفل درب ها باز می شوند.

 

هشدار باز بودن درب اتومبیل توسط چراغ های راهنما

وقتی درب خودرو باز باشد چراغ های راهنما جهت اعلام هشدار چشمک می زنند.

 

غیر فعال کردن دزدگیر با سوئیچ در مواقع اضطراری (ریست کردن)

در صورتی که به ریموت دسترسی ندارید سوئیچ را روی پله دوم قرار داده و شستی ریست دستگاه را فشار دهید تا سیستم غیرفعال شود.

 
حالت مورد نظرانجام یا تغییر حالتزمان اجرا
مسلح کردن با صدا و قفل کردن درب هااتومبیل خاموش
مسلح کردن بی صدا و قفل کردن درب هااتومبیل خاموش
غیرمسلح کردن و بازکردن قفل درب هاسیستم مسلح
جستجوی اتومبیل یا اعلام هشدار یا  2 ثانیههرزمان
صندوق پران 3 ثانیهسیستم غیر مسلح
ضدسرقت (خاموش کن) 2 ثانیهاتومبیل روشن
 

راهنمای تکنسین نصب

کانکتور 10 تایی

بنفش: تحریک لادری کاپوت (منفی)

طوسی: تحریک لادری (مثبت)

سبز: صندوق پران (منفی)

مشکی: اتصال آهن

سفید: پله اول سوئیچ (ACC)

قهوه ای: چراغ راهنما

نارنجی: پدال ترمز(مثبت)

قرمز: برق دائم (+12V)

زرد: رله قطع کن

قهوه ای: چراغ راهنما

آبی: تحریک لادری (منفی)

صورتی: آژیر

کانکتور 6 تایی

نارنجی: مربوط به قفل مرکزی

سفید: مربوط به قفل مرکزی

زرد: مربوط به قفل مرکزی

نارنجی/مشکی: مربوط به قفل مرکزی

سفید/مشکی: مربوط به قفل مرکزی

زرد/مشکی: مربوط به قفل مرکزی

 

سیم بندی جهت اتصال به پمپ

نارنجی + نارنجی/مشکی: اتصال آهن

زرد + زرد/مشکیبرق دائم (+12V)

سفید: پمپ

سفید/مشکی: پمپ

 

سیم بندی جهت اتصال به قفل مرکزی

نارنجی + نارنجی/مشکی: قطع شوند

زرد + زرد/مشکی: اتصال آهن

سفید: قفل مرکزی (منفی)

سفید/مشکی: قفل مرکزی (منفی)

 

کد دهی ریموت

برای کددهی به ریموت سوئیچ را ردوی پله دوم (ON) قرار دهید و شستی ریست دستگاه را فشار داده و نگه دارید و یکی از دکمه های ریموت را فشار دهید. می توانید حداکثر 4 ریموت را به دستگاه کد بدهید.