سوکت سبز BSI

لادری درب عقب راننده، سیم نارنجی با تحریک(-)

لادری درب عقب شاگرد، سیم مشکی خط سفید با تحریک (-)

Lock، سیم صورتی با تحریک(-)

Unlock، سیم نارنجی با تحریک(-)

صندوق پران، سیم زرد خط مشکی(-)

سوکت سبز BSI

لادری درب عقب سمت چپ، سیم سبز با تحریک(-)

لادری درب عقب سمت راست، سیم سبز حط مشکی با تحریک(-)

دسته سیم رکاب راننده:

راهنماها: سیم سبز، سیم زرد

نکته1_ برای نصب پاور می شود به روش نصب ماجیکاری بدون پاور، شیشه بالابرها را فعال کرد.(سیم زرد، 2عدد سیم صورتی، سیم سبز)

نکته2_ نصب پاور به روش های A و C می باشد.