دسته سیم رکاب راننده

 لادری درب راننده : سیم قرمز با تحریک(-)

لادری درب عقب سمت چپ : سیم بنفش با تحریک(-)

لادری درب5 : سیم سبز با تحریک(-)

راهنماها : سیم سبز، سیم زرد

دسته سیم رکاب شاگرد

لادری درب شاگرد : سیم مشکی با تحریک(-)

لادری درب سمت راست : سیم قرمز با تحریک(-)

سوکت سفید وارد شده از درب راننده

Lock : سیم طوسی با تحریک(-)

Unlock : سیم سبز با تحریک(-)

سیم های پشت سوییچ

سیم مشکی قطور : 12+

سیم مشکی خط آبی : پله دوم سوییچ(IGN)