زیر قاب فرمان

سوکت مشکی بزرگ:

12+ : سیم سفید خط مشکی

پله دوم سوییچ(گوئل) : سیم مشکی خط زرد

سوکت سفید بزرگ:

راهنماها : سیم سبز خط مشکی، سیم سبز خط قرمز

دسته سیم وارد شده از درب راننده:

Lock : سیم آبی با تحریک(-)

Unlock : سیم آبی خط زرد با تحریک(-)

لادری 4درب : سیم سبز با تحریک(-)

لادری درب صندوق : سیم سفید خط زرد