دسته سیم رکاب راننده

راهنماها : سیم قرمز خط نارنجی، سیم آبی خط نارنجی

لادری درب صندوق : سیم سبز

لادری 4درب : سیم زرد با تحریک(-)

سوکت سفید وارد شده از درب راننده

Lock : سیم صورتی خط مشکی با تحریک(-)

Unlock : سیم زرد خط مشکی با تحریک(-)