سوکت سفید بزرگ روی کامپیوتر

لادری 4درب : سیم قرمز خط مشکی با تحریک(-)

سوکت سفید کوچک روی کامپیوتر

لادری درب صندوق : سیم قهوه ای خط زرد(-)

لادری درب موتور : سیم آبی خط قرمز(-)

رله قرمز رنگ روی کامپیوتر

 Lock : سیم آبی خط زرد با تحریک(-)

Unlock : سیم قرمز خط زرد با تحریک(-)

پشت دسته راهنما

راهنماها : سیم آبی خط زرد، سیم زرد خط مشکی

دسته سیم رکاب راننده

صندوق پران : سیم مشکی خط زرد با تحریک(+)