لیست قیمت کامل محصولات ساعت حضور و غیاب ZKT 

قیمت فروش به همکار

تصویرمدلچهرهکارتاثرانگشت

حافظه تردد

شبکهUSBا مکانات ویژهقیمت
UF30030010003000100000داردداردنداردناموجود
F400ندارد100003000100000داردداردندارد2869
NF50300300ندارد200000داردداردکنترل دسترسی2887
WL50نداردندارد100050000نداردداردWIFIناموجود
F110ندارد10001000100000داردداردباتری داخلی2262
F70ندارد10001000100000داردداردندارد1900
UF100150020002000100000داردداردندارد3846

VF30080010000ندارد100000داردداردنداردناموجود