لیست قیمت کامل محصولات ساعت حضور و غیاب ZKT 

قیمت فروش به همکار

تصویرمدلچهرهکارتاثرانگشت

حافظه تردد

شبکهUSBامکانات ویژهقیمت
UF30030010003000100000داردداردنداردناموجود
F400ندارد100003000100000داردداردندارد2745
NF50300300ندارد200000داردداردکنترل دسترسی2760
WL50نداردندارد100050000نداردداردWIFI2040
F110ندارد10001000100000داردداردباتری داخلی2200
F70ندارد10001000100000داردداردندارد1885
UF100150020002000100000داردداردنداردناموجود

VF30080010000ندارد100000داردداردنداردناموجود