لیست قیمت کامل محصولات ساعت حضور و غیاب ZKT 

قیمت فروش به همکار

تصویرمدلچهرهکارتاثرانگشت

حافظه تردد

شبکهUSBامکانات ویژهقیمت
UF30030010003000100000داردداردنداردناموجود
F400ندارد100003000100000داردداردندارد2565
NF50300300ندارد200000داردداردکنترل دسترسی2295
WL50نداردندارد100050000نداردداردWIFI1700
F110ندارد10001000100000داردداردباتری داخلی1782
F70ندارد10001000100000داردداردندارد1570
UF100150020002000100000داردداردندارد2980

VF30080010000ندارد100000داردداردنداردناموجود