لیست قیمت کامل محصولات ساعت حضور و غیاب ZKT 

قیمت فروش به همکار

تصویرمدلچهرهکارتاثرانگشت

حافظه تردد

شبکهUSBا مکانات ویژهقیمت
UF30030010003000100000داردداردنداردناموجود
F400ندارد100003000100000داردداردندارد2971
NF50300300ندارد200000داردداردکنترل دسترسی3294
WL50نداردندارد100050000نداردداردWIFI2385
F110ندارد10001000100000داردداردباتری داخلی2478
F70ندارد10001000100000داردداردندارد2291
UF100150020002000100000داردداردندارد4068

VF30080010000ندارد100000داردداردنداردناموجود
https://www.faratechno.com/wp-content/uploads/2021/11/mb2000.pngMB20002000100002000100000داردداردمجهز به خروجی رله4433