لیست قیمت کامل محصولات ساعت حضور و غیاب ZKT 

قیمت فروش به همکار

تصویرمدلچهرهکارتاثرانگشت

حافظه تردد

شبکهUSBامکانات ویژهقیمت
UF30030010003000100000داردداردنداردناموجود
F400ندارد100003000100000داردداردندارد1,510,000
NF50300300ندارد200000داردداردکنترل دسترسیناموجود
WL50نداردندارد100050000نداردداردWIFI1,210,000
F110ندارد10001000100000داردداردباتری داخلی1,200,000
F70ندارد10001000100000داردداردندارد990,000
UF100150020002000100000داردداردندارد2,020,000

VF30080010000ندارد100000داردداردنداردناموجود