۱:یكي از اصلي ترين وشايع ترين عيوبي كه پس از نصب يك دزدگير از جانب مصرف كنندگان عزيز مطرح ميشود اين است كه مصرف كنندگان اظهار ميدارند كه هنگام روشن بودن اتومبيل وهنگام رانندگي ويا در دست اندازها،اتومبيل خاموش شده(البته در آندسته از اتومبيلهائي كه رله قطع برق براي آنتي هاي جك نصب شده باشند)ويا خود به خود پمپ هاي درب قفل شده وآژير شروع به كار ميكند.اين مسئله رايج است وعيب در دو قسمت خلاصه ميشود.اول ومهمترين مورد ايراد اين است كه هنگام نصب اوليه دزدگير،نصاب سيم منفي(بدنه )را از سيم كشي اتومبيل گرفته وبه بدنه با بست محكم پيچ نكرده ويا اگر با بست وپيچ هم بسته باشد يا خوب سفت نشده ويا زير بست مورد نظر به علت زنگ زدگي بدنه فلزي،اتصال بدنه خوب وصل نمي شود ويا اين بست سولفاته نموده واتصال خوب برقرار نميگردد.ودوم اين است كه سيم ورودي اصلي مثبت(برق) را كه معمولا همكاران محترم، سيم اصلي سوئيچ را لخت نموده وبه آن وصل ميكنند،اين اتصال يا از اول خوب محكم نشده ويا بعدا به علت سولفاته كردن سيم ويا شل شدن آن اين عيب به وجود امده.علت هم در هر دو موردبه اين علت است كه چون اين اتصالات ورودي اصلي(بدنه وبرق) از اهميت زيادي برخوردارند به علت قطع ووصل ناگهاني كه بيشتر در دست اندازها اتفاق مي افتد،ناگهان برق دستگاه قطع ووصل شده ودزدگير به حالت روشن(louk) قرار ميگيرد و چون دزدگير در حالت فعال قرار گرفته شده است،خروجي رله قطع برق فعال شده واتومبيل را خاموش ميكند ويا شروع به آژير زدن ميكند.

يادآوري اين مسئله حائظ اهميت است كه همكاران بدانند ،هنگام وصل اوليه دستگاه اين اتصالات برق وبدنه را خوب محكم نمايند تا اين موارد پيش نيايد.بارها اتفاق افتاده كه در اتوبان ها وجاده ها كه معمولا اتومبيل ها با سرعت بالائي در حركت هستند اين اتفاق افتاده وچون دزدگير مجهز به سيستم آنتي هاي جك(ماشين خاموش كن)بوده ،در همان سرعت بالا اتومبيل خاموش كرده ومنجر به تصادفات شديد ويا واژگون شدن اتومبيل شده است.

 

تشخيص عيب اخطار بازبودن دربها(ايراد لادري)

 

۲:مطمئنا بارها مصرف كنندگان دزدگير به شما مراجعه نموده واظهار داشته اند كه دزدگير ايشان پس از قفل كردن(louk) شروع به آژير زدن ميكند ويا اينكه اخطار باز بودن درب را ميدهد. ميدانيد كه برنامه ورودي تحريك لادري بعضي دزدگيرها اينگونه است كه اگر دربي از اتومبيل باز باشد ، هنگام قفل كردن(louk) دربها بسته نشده وچند چريپ به نشانه باز بودن دربها را ميدهد ودر برخي ديگر از دزدگيرها اينگونه نيست واگر دربي باز باشد،پس از قفل(louk) كردن دستگاه شروع به آژير زدن ميكند.اين ايراد ممكن است به علت خرابي دستگاه بوده باشد و يا ايراد به غير از دستگاه يعني سيم كشي ويا خرابي يكي از شاسي لادري ها ويا اتصال سيم كشي باشد.در اين مواقع تشخيص نوع ايراد بسيار حائظ اهميت است كه نصاب بداند ايراد از دستگاه است ويا اتومبيل،زيرا در صورت عدم تفكيك عيب ممكن است ساعتها يك نصاب به دنبال ايراد باشد كه اين هم زمان زيادي را براي او تلف نموده وهم اينكه ممكن است به دستگاه صدمه وارد آيد.در اين مواقع بهترين وراحت ترين كار اين است كه شما سيم تحريك لادري دستگاه را قطع نموده ودستگاه را تست كنيد بدين طريق كه سيم ورودي تحريك لادري را از نزديك دستگاه وجنب سوكت دزدگير قطع كنيد.اينك دستگاه را آزمايش كرده و اگر مجددا ايراد باقي بود كه مشخصا ايراد از خود كيت اصلي دزدگير است كه بايد دستگاه را جدا نموده وجهت تعمير ارسال داريد واگر ديديد كه ايراد رفع شد كه بازهم مشخص ميشود ايراد بعد از دستگاه است وشما بايد سيم كشي ولادري ها راچك كنيد.(البته توجه داشته باشيد كه يك دستگاه دزدگير ممكن است بيش از يك ورودي لادري داشته باشد كه در اين مواقع شما بايد تمام ورودي هائي كه وصل است را قطع نمائيد) .از ايراد دستگاه مي گذريم چون بايد توسط تعميركار متخصص تعمير شود ولي هنگام ايراد سيم كشي، اتصالي لادري بيشتر يا به دليل خرابي در لادري هاي كاپوت جلو ويا صندوق عقب اتومبيل بوده ويا اتصال سيم كشي هائي كه از زير كاور وزير پايه هاي فلزي عبور كرده وممكن است سيم لادري به بدنه فلزي اتصال كرده باشد كه يكا يك بايد اين قسمتها را چك كنيد. توصيه ميشود ابتدا از لادري هاي كاپوت جلو كه شايع ترين ايرادها در اينگونه مواقع است شروع كرده وسپس به ديگر موارد بپردازيد.

 

برای دریافت فایل ودانلود کاتالوک اینجا کلیک کنید