هوشمند سازی

خانه هوشمند چیست؟

ﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ‌ﺍﻧﺪ. ﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺁﺳﺎﯾﺶ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺗﮑﻨﯿﮏ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮﻥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ‌ﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﮑﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ‌ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻧﻮﺭ ،ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺩﻣﺎ، ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺩﺭﻫﺎ ﻭ ~ﻧﺠﺮﻩ‌ﻫﺎ ﻭ ~ﺭﺩﻩ‌ﻫﺎ ﻭ ...

خانه هوشمند چیست؟

ﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ‌ﺍﻧﺪ. ﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺁﺳﺎﯾﺶ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺗﮑﻨﯿﮏ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮﻥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ‌ﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﮑﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ‌ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻧﻮﺭ ،ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺩﻣﺎ، ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺩﺭﻫﺎ ﻭ ~ﻧﺠﺮﻩ‌ﻫﺎ ﻭ ~ﺭﺩﻩ‌ﻫﺎ ﻭ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ‌ﻫﺎﯼ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﻭ ﻣﺪﺍﺭ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮﻣﻮﺍﺭﺩ ﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ، ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ‌ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻨﺘﺮﻝ Multimedia، ﺁﺑﯿﺎﺭﯼ ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﻏﺬﺍ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺍﺳﺖ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ‌ﻫﺎﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺁﺳﺎﯾﺶ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ‌ﺳﺎﺯﯼ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻭ ﺻﺮﻓﻪ‌ﺟﻮﯾﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ‌ﻣﯽ‌ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺿﻤﻨﺎﹰ ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ‌ﻫﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﻭ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﺴﺘﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ


 ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺩﻣﺎ

 ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ

ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺷﺪ ﻣﺤﻞ

ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺍﺯ ﮐﻞ ﺟﻬﺎﻥ

ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﺍﺯ ﮐﻞ ﺟﻬﺎﻥ

ﺭﻭﺷﻦ ﻭﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﻭﯾﺎ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﮐﻞ ﺟﻬﺎﻥ

 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯼ ﺻﻮﺗﯽ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ

 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯼ ﺍﻋﻼﻡ ﺣﺮﯾﻖ

 ﺳﯿﺴﺘﻢ‌ﻫﺎﯼ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻭﺍﻣﻨﯿﺘﯽ

 ﺁﺑﯿﺎﺭﯼ ﮔﯿﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ

ﻭ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﮐﺎﺭﺍﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﯿﺸﻮﺩ 

ﺷﺎﯾﺎﻥ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ ﺑﺎ ﺑﺮﻕ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﻗﯽ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ

 
 

ﻣﺠﺮﯼ,ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ,ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟, ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ, ﭼﺮﺍ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ,ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﺯﯼ,ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻫﻮﻣﺸﻤﻨﺪ ,ﺩﻓﺘﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ,ﺷﺮﮐﺖ,ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ,ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ,ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻭﺵ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ,ﻣﺠﺮﯼ,~ﯾﻤﺎﻧﮑﺎﺭ,ﻣﺮﮐﺰ ~ﺧﺶ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ,ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ,ﺧﺪﻣﺎﺕ ~ﺱ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ,BMI,MIS,~ﯼﻣﺎﻧﮑﺎﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ,ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ,

مشخصات هوشمندساز RM2
#هوشمندساز
ابتدا با کیت و ریموت های درون بازار برخی از ابزارها برقی مثل
چراغ ها و لوستر ها ، درب منزل ، کولر آبی و ... ریموت دار میشوند.
سایر وسایل منزل که با ریموت نوری کار میکنند مانند ریموت تلوزیون
و ماهواره و کولر و هود و سینمای خانواده و ... با برگزیدن مدل تلوزیون و ...
به راحتی از اینترنت دانلود میشوند.(با اپلیکیشن RM2 ) سپس این
ریموت ها را به آسانی با اپلیکیشن هوشمند ساز RM2 به آن کد میدهیم.
سپس RM2 را به مودم وای فای منزل پیوسته میکنیم.(با اپلیکیشن RM2 )
حالا موبایل ما به مهار کل ریموت های خانه مبدل شده است.
که هم از تو خانه (وای فای)و هم از بیرون خانه با اینترنت پیشه میکند.
امکان برنامه تایمر و سناریو های خاص را هم دارد.
مثلا وقتی درب خانه با موبایل مفتوح شد چراغ های حیاط 10 دقیقه صریح بماند
و بعد از 3 دقیقه چراغ های راهرو صریح شود و 5 دقیقه بعد خاموش بشه موقعی
که چراغ دستشویی خاموش شد 15 دقیقه هواکش درحال کار و روشن بماند. و .....
مطمعن هستیم از استفاده با RM2 لذت خواهید برد.

در ضمن انواع کیت و ریموت های 12 و 220 ولت موجود است

دستگاه هوشمند ساز RM2 هوشمند , ایمن , آسان شاید گم شدن کنترل تلویزیون و دیگر وسایل صوتی و تصویری در خانه شما هم بارها و بارها رخداد افتاده باشد , پیدا کردن مهار در بسیاری از مواقع به یگانه از بزرگترین دشواری ها تبدیل
می شود چون حقیر است ودر هر جایی می تواند نهان شده باشد و پیدا کردنش زیاد مشکل است تمام این حالات را زمانی در نظر بگیرید که برنامه باره علاقه شما هم آغاز شده است.
فروشگاه ریموت مهار 220 ولت و فروش ریموت های آن و آف 12 ولت وسایل برقی لوستر
لامپ ها و....کنترل تلوزیون،کولرگازی،ویدیو،سی دی،سینمای خانواده .... گروه ریموت های IR
مادون دار با هوشمند ساز FAAC
کنترل درب برقی ،چراغ ها،پرده ها، دزدگیر،دوربین های مداربسته و همه ریموت های RF در
دامنه فرکانس 433Mhz , 315Mhz
_ بدون دربایستن به تغییر در سیم کشی
_ قابل کاربرد در ساختمانهایی که به انجام دریافتی اند
_ امکان صریح و خاموش نمودن نور و دیگر وسایل برقی
_ کنترل ابزارها صوتی و تصویری ( تلویزیون , دی وی دی و .....)
_کنترل سیستم تهویه , اسپیلیت , کولر آبی و پنکه
_امکان برپایی سناریو ( برنامه به صورت پیش تنظیم به قصد آسایش بیشتر
_امکان روشن و خاموش نمودن وسایل از راه بعید در بستر اینترنت
_ هستی تایمر بر روی سیستم با قابلیت برنامه ریزی و زمانبندی هر یک از تجهیزات الکتریکی
_ امکان اضا فه نمودن وسایل و کنترل آنها در هر زمان
_همخوانی با ریموت کنترلهای IR
_همخوانی با ریموت کنترلهای رادیویی با بسامد 433,315 مگاهرتز
_قابلیت تعریف کلیدهای ریموت مهار به چهره انتخاب کاربر ( User-defined)
_قابلیت تغییر پوسته نرم انگیزه ها متناسب با سلیقه کاربر
_قابلیت به اشتراک گزاری تنظیمات انجام شده برای کاربران
_دارای LED نمایشگر چگونگی دستگاه
_ پیوستگی به شبکه WI-FI بدون دربایستن به تنظیمات خاص
هوشمند ,ایمن, آسان
شاید گم شدن مهار تلویزیون و دیگر وسایل صوتی و تصویری در منزل شما هم بارها
و بارها رخداد افتاده باشد , پیدا کردن مهار در بسیاری از مواقع به یکی از بزرگترین مشکلات
تبدیل میشود چون کوچک است ودر هر جایی می تواند نهان شده باشد و پیدا کردنش زیاد سخت است تمام این حالات را زمانی
در نظر بگیرید که برنامه مورد علاقه شما هم شروع شده است.
@chaircar
چاره چیست؟
پیدا کردن تلفن به اتفاق به مراتب آسانتر از مهار است حال اگر گوشی موبایل شما کنترل
تلویزیون و سایر وسایل صوتی و تصویری هم باشد پیدا کردن مهار سایر سخت نیست

قیمت اجرای هوشمندسازی ساختمان

قیمت هوشمند ساز آپارتمان broadlink

قیمت اجرای هوشمندسازی برای واحد آپارتمان

دستگاه هوشمند ساز RM2 چگونه کار میکند؟

با اتصال دستکاه هوشمند ساز RM2 به شبکه WI-FI مکان باره نظر و سیستم تبدیل
گوشی هوشمند به مهار تلویزیون و دیگر دستگاههای جانبی را به شما شناسایی میکنیم.
با نصب نرم انگیزه ها آن بر روی گوشی آیفون و اندریود همگی وسایلی که مجهز به سیستم
ریموت مهار IR و یا رادیویی با بسامد 433 , 315 مگاهرتز هستند قابل کنترل خواهند
بود,این وسایلی از قبیل تلویزیون, دستگاه گیرنده دیجیتال (setup box), سیستم صوتی,
کولرهای گازی , سیستم گرمایش و سرمایش , پنکه , سیستم روشنایی, سیستم آبیاری
هوشمند وسایروسایل بر اساس برنامه زمانبندی تعریف شده دلخواه شما کنترل شوند.

تجهیزات هوشمندسازی ساختمان 

تجهیزاتی که با هوشمندساز RM2 کار میکنند

هوشمندسازی,خانه هوشمند,فروشگاه خانه هوشمند,ساخت خانه هوشمند,هوشمندسازی ساختمان,هوشمند سازی خانه,نصب تجهیزات منزل هوشمند,اوماسیون,منزل اتوماتیک,BMS

بیشتر

هوشمند سازی 

( 31 محصول وجود دارد )
در صفحه

برچسب‌ها

5500 جدید دزدگیر اماکن فایروال چشمی سیمکارتی استندالون مادون قرمز ترکر دزدگیر کلاسیک beam sensor بیسیم سیم کارتی استندلون استیل میت دزدگیر پراید لیزری پراید سایلکس ردیاب خودرو tracker رله آن و آف faac GPS ahd جی پی اس DVR تعمير دزدگیر ماجیکار ماجیکار دوربین مداربسته دید در شب ارزان samsung matrix دزدگیر ماهواره ای سامسونگ دزدگیر ماشین classic کنترلر مرکز خرید silex لیزر فروش دی وی آر چشم خطی ردیابی بک سنسور ردیاب laser GPS نصب 206 پایه دوربین مداربسته دوربین plc فروشگاه ریموت کنترل دزدگیر تصویری دوربین مدار بسته دزدگیر اتومبیل دزدگیر سیمکارتی قیمت هاتای 4کانال MAGICAR زنوتیک چیرکار پی ال سی پیشرفته دیجیتال دزدگیر منزل فابریک ip tld home alarm دزدگیر تصویری کنترل تلفن کننده chaircar چشمی دزدگیر اماکن پژو واردکننده دوربین مداربسته GSM کیس بزرگ Xenotic چشم دزدگیر اماکن ultra هواتای ماتریکس اعلام حریق استیل من اماکن چیتا دزدگیر چیتا دام چشم لیزری ساده دزدگیر بیسیم ردیاب چیرکار cctv کلاسیک اینترنتی دید در شب نصب دوربین مداربسته پک دوربین مداربسته فک ماشین همکار سوکت فابریک نرم افزار 4net دی وی آر 4 کانال ریموت اولترا دزدگیر خانه خودرو ردیاب آهنربایی مداربسته سوکت